Coppy, nhân đôi bài viết trong wordpress

Có rất nhiều lý do khác nhau để bạn muốn nhân bản bài viết hoặc trang trong WordPress. Và bạn hoàn toàn không muốn mất thời gian trong việc copy/paste đơn thuần.
Khi đó bạn cần duplicate (nhân bản) post (bài viết) WordPress hoặc duplicate (nhân bản) toàn bộ trang web. chúng tôi chỉ bạn cách đơn giản nhất để nhân bản bài viết và page trong WordPress. Chỉ mất vài giây là bạn có thể nhân bản bất kỳ bài viết hoặc trang nào theo ý mình, hoặc là coppy toàn bộ nôi dung website của bạn.

Cách 1 – Nhân bản Post/Page với Plugin Duplicate Post

Plugin Duplicate Post là phương pháp tiện nhất nếu bạn muốn clone bài viết hoặc trang của bạn trong WordPress. Không chỉ nó hỗ trợ bạn nhân bản bài viết, nó còn cho phép bạn điều chỉnh thêm nhiều thông số riêng. Bạn có một suffix pre-defined để thêm vào trước hoặc sau title của page hoặc post được clone. Bạn cũng có thể giới hạn chức năng của plugin dựa trên quyền người sử dụng.

Để clone một bài viết hoặc trang bằng plugin này, thực hiện các bước bên dưới:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Duplicate Post.
  WordPress plugin duplicate post
 2. Tiếp theo, nhấn vào nút Pages -> All Pages.
 3. Giờ hãy di chuyển đến bài viết bạn muốn duplicate (hay clone), sau đó bạn sẽ thấy 2 option mới ở đây – Clone và New Draft.
  WordPress Clone Page và tạo New Draft

  • Bạn có thể click vào nút Clone để tạo bản sao của bài post được chọn.
  • Bạn có thể click vào nút New Draft để tạo một bản sao của bài post được chọn nhưng nó sẽ được mở lên trong post editor mới. Bạn có thể lưu nháp hoặc xuất bản nó sau khi save lại.

Cách 2 – Clone Page/Post với plugin Duplicate Page and Post

Duplicate Page and Post là một plugin để nhân bản khác có thể được dùng để clone page và post nhanh chóng. Plugin này giúp bạn tạo ra bản sao của page và post mà toàn bộ nội dung, title và styling của chúng vấn được giữ y nguyên.

Sử dụng plugin này cũng đơn giản. Bạn chỉ cần làm các bước sau:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Duplicate Page and Post plugin.
  WordPress Plugin Duplicate Page and Post
 2. Tiếp theo, tới phần Pages -> All Pages nếu bạn muốn nhân bản page hoặc Posts -> All Posts nếu bạn muốn nhân bản bài post.
 3. Di chuyển tới bài viết bạn muốn nhân bản và click vào nút Clone Me.
  WordPress Clone Post
 4. Bạn sẽ được chuyển tới bản copy của bài viết hoặc page. Sửa nó và click vào nút Publish hoặc Save Draft.
  WordPress post được duplicate

Cách 3 – Sử dụng Post Duplicator để duplicate post WordPress

Nếu 2 plugin trên không hợp với yêu cầu của bạn, bạn có thể chọn Post Duplicator. Plugin duplicate post và page WordPress này sẽ tạo bản sao chính xác của bài viết được chọn, giữ lại tất cả các trường custom và taxonomies.

Tất cả nhữn gì bạn cần làm là:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Post Duplicator
  WordPress plugin post duplicator
 2. Di chuyển tới post hoặc trang bạn muốn duplicate và click vào nút Duplicate Post/Duplicate Page để tạo một bản clone.
  duplicate page WordPress
 3. Plugin sẽ ngay lập tức duplicate post hoặc page.
  Post được duplicated trong WordPress

Cách 4 – Clone Page hoặc Post mà không cần plugin duplicate post WordPress

Ngoài việc sử dụng plugin, bạn có thể viết code theo ý mình để duplicate WordPress page hoặc post. Nếu bạn thích lập trình:
</pre>
<pre>/*
 * Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen
 */
function rd_duplicate_post_as_draft(){
 global $wpdb;
 if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
  wp_die('No post to duplicate has been supplied!');
 }
 
 /*
  * Nonce verification
  */
 if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )
  return;
 
 /*
  * get the original post id
  */
 $post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );
 /*
  * and all the original post data then
  */
 $post = get_post( $post_id );
 
 /*
  * if you don't want current user to be the new post author,
  * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
  */
 $current_user = wp_get_current_user();
 $new_post_author = $current_user->ID;
 
 /*
  * if post data exists, create the post duplicate
  */
 if (isset( $post ) && $post != null) {
 
  /*
   * new post data array
   */
  $args = array(
   'comment_status' => $post->comment_status,
   'ping_status'  => $post->ping_status,
   'post_author'  => $new_post_author,
   'post_content'  => $post->post_content,
   'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,
   'post_name'   => $post->post_name,
   'post_parent'  => $post->post_parent,
   'post_password' => $post->post_password,
   'post_status'  => 'draft',
   'post_title'   => $post->post_title,
   'post_type'   => $post->post_type,
   'to_ping'    => $post->to_ping,
   'menu_order'   => $post->menu_order
  );
 
  /*
   * insert the post by wp_insert_post() function
   */
  $new_post_id = wp_insert_post( $args );
 
  /*
   * get all current post terms ad set them to the new post draft
   */
  $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
  foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
   $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
   wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
  }
 
  /*
   * duplicate all post meta just in two SQL queries
   */
  $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
  if (count($post_meta_infos)!=0) {
   $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
   foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
    $meta_key = $meta_info->meta_key;
    if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
    $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
    $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
   }
   $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
   $wpdb->query($sql_query);
  }
 
 
  /*
   * finally, redirect to the edit post screen for the new draft
   */
  wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
  exit;
 } else {
  wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);
 }
}
add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );
 
/*
 * Add the duplicate link to action list for post_row_actions
 */
function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
 if (current_user_can('edit_posts')) {
  $actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Duplicate this item" rel="permalink">Duplicate</a>';
 }
 return $actions;
}
 
add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );</pre>
<pre>

Mặc dù snippet này chỉ dùng để duplicate post WordPress, bạn có thể duplicate page WordPress bằng cách thay dòng cuối như sau:

<pre>add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);</pre>

Tiếp theo bạn chỉ cần dán code này vào trong file functions.php của themeduplicate post page wordpress bằng functions

Giờ bạn chỉ việc chuyển hướng tới mục All Posts hoặc All Pages bạn sẽ thấy nút Duplicate.

nút để duplicate post WordPress

Nếu nhấn nút này, WordPress sẽ tạo một bản sao của page hoặc post và lưu nó dưới dạng draft.

Tham khảo từ: hostinger.vn

Comments

comments